National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
IEEE transactions on multimedia(3,973)
ISSN: 1520-9210
1    
Using Free Energy Principle For Blind Image Quality Assessment 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:17  Issue:1  Page:50-63  

Ke Gu;   Guangtao Zhai;   Xiaokang Yang;   Wenjun Zhang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:228

文摘信息 获取全文 问图书馆员

2    
Robust Part-Based Hand Gesture Recognition Using Kinect Sensor 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:15  Issue:5  Page:1110-1120  

Zhou Ren;   Junsong Yuan;   Jingjing Meng;   Zhengyou Zhang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:294

文摘信息 获取全文 问图书馆员

3    
Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:17  Issue:10  Page:1733-1746  

Stowell Dan;   Giannoulis Dimitrios;   Benetos Emmanouil;   Lagrange Mathieu;   Plumbley Mark D;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:140

文摘信息 获取全文 问图书馆员

4    
An Effective CU Size Decision Method for HEVC Encoders 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:15  Issue:2  Page:465-470  

Liquan Shen;   Zhi Liu;   Xinpeng Zhang;   Wenqiang Zhao;   Zhaoyang Zhang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:287

文摘信息 获取全文 问图书馆员

5    
Video Captioning With Attention-Based LSTM and Semantic Consistency 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:19  Issue:9  Page:2045-2055  

Lianli Gao;   Zhao Guo;   Hanwang Zhang;   Xing Xu;   Heng Tao Shen;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:67

文摘信息 获取全文 问图书馆员

6    
Scale-Aware Fast R-CNN for Pedestrian Detection 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:20  Issue:4  Page:985-996  

Li Jianan;   Liang Xiaodan;   Shen Shengmei;   Xu Tingfa;   Feng Jiashi;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:57

文摘信息 获取全文 问图书馆员

7    
Robust Face Recognition via Multimodal Deep Face Representation 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:17  Issue:11  Page:2049-2058  

Ding Changxing;   Tao Dacheng;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:126

文摘信息 获取全文 问图书馆员

8    
Sensing Trending Topics in Twitter 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:15  Issue:6  Page:1268-1282  

Aiello L. M;   Petkos G;   Martin C;   Corney D;   Papadopoulos S;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:143

文摘信息 获取全文 问图书馆员

9    
Social Attribute Aware Incentive Mechanism for Device-to-Device Video Distribution 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:19  Issue:8  Page:1908-1920  

Dapeng Wu;   Junjie Yan;   Honggang Wang;   Dalei Wu;   Ruyan Wang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:92

文摘信息 获取全文 问图书馆员

10    
Arbitrary-Oriented Scene Text Detection via Rotation Proposals 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:20  Issue:11  Page:3111-3122  

Ma Jianqi;   Shao Weiyuan;   Ye Hao;   Wang Li;   Wang Hong;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:31

文摘信息 获取全文 问图书馆员

11    
Saliency-Guided Quality Assessment of Screen Content Images 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:18  Issue:6  Page:1098-1110  

Ke Gu;   Shiqi Wang;   Huan Yang;   Weisi Lin;   Guangtao Zhai;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:84

文摘信息 获取全文 问图书馆员

12    
Learning Salient Features for Speech Emotion Recognition Using Convolutional Neural Networks 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:16  Issue:8  Page:2203-2213  

Mao Qirong;   Dong Ming;   Huang Zhengwei;   Zhan Yongzhao;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:115

文摘信息 获取全文 问图书馆员

13    
Directive Contrast Based Multimodal Medical Image Fusion in NSCT Domain 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:15  Issue:5  Page:1014-1024  

Bhatnagar Gaurav;   Wu Q. M. Jonathan;   Zheng Liu;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:139

文摘信息 获取全文 问图书馆员

14    
Describing Multimedia Content Using Attention-Based Encoder-Decoder Networks 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:17  Issue:11  Page:1875-1886  

Kyunghyun Cho;   Courville Aaron;   Bengio Yoshua;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:82

文摘信息 获取全文 问图书馆员

15    
A Fast HEVC Inter CU Selection Method Based on Pyramid Motion Divergence 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:16  Issue:2  Page:559-564  

Jian Xiong;   Hongliang Li;   Qingbo Wu;   Fanman Meng;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:132

文摘信息 获取全文 问图书馆员

16    
Continuous Probability Distribution Prediction of Image Emotions via Multitask Shared Sparse Regression 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:19  Issue:3  Page:632-645  

Sicheng Zhao;   Hongxun Yao;   Yue Gao;   Rongrong Ji;   Guiguang Ding;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:82

文摘信息 获取全文 问图书馆员

17    
Representative Discovery of Structure Cues for Weakly-Supervised Image Segmentation 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:16  Issue:2  Page:470-479  

Luming Zhang;   Yue Gao;   Yingjie Xia;   Ke Lu;   Jialie Shen;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:143

文摘信息 获取全文 问图书馆员

18    
Graph PCA Hashing for Similarity Search 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:19  Issue:9  Page:2033-2044  

Xiaofeng Zhu;   Xuelong Li;   Shichao Zhang;   Zongben Xu;   Litao Yu;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:41

文摘信息 获取全文 问图书馆员

19    
Noise Robust Face Hallucination via Locality-Constrained Representation 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:16  Issue:5  Page:1268-1281  

Junjun Jiang;   Ruimin Hu;   Zhongyuan Wang;   Zhen Han;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:113

文摘信息 获取全文 问图书馆员

20    
A Fast Uyghur Text Detector for Complex Background Images 期刊论文

IEEE Transactions on Multimedia     ISSN:1520-9210  Volume:20  Issue:12  Page:3389-3398  

Yan Chenggang;   Xie Hongtao;   Chen Jianjun;   Zha Zhengjun;   Hao Xinhong;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:43

文摘信息 获取全文 问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×