National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
Cell Research(4,986)
ISSN: 1001-0602
1    
Circular RNA is enriched and stable in exosomes: a promising biomarker for cancer diagnosis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:25  Issue:8  Page:981-984  

Yan Li Qiupeng Zheng Chunyang Bao Shuyi Li Weijie Guo Jiang Zhao Di Chen Jianren Gu Xianghuo He Shenglin Huang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:434

文摘信息 获取全文 问图书馆员

2    
Extensive translation of circular RNAs driven by N 6 -methyladenosine 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:5  Page:626-641  

Yang Yun;   Fan Xiaojuan;   Mao Miaowei;   Song Xiaowei;   Wu Ping;   ...

被引频次:224

文摘信息 问图书馆员

3    
Double-stranded DNA in exosomes: a novel biomarker in cancer detection 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:6  Page:766-769  

Basant Kumar Thakur Haiying Zhang Annette Becker Irina Matei Yujie Huang Bruno Costa-Silva Yan Zheng Ayuko Hoshino Helene Brazier Jenny Xiang Caitlin Williams Ruth Rodriguez-Barrueco Jose M Silva Weijia Zhang Stephen Hearn Olivier Elemento Navid Paknejad Katia Manova-Todorova Karl Welte Jacqueline Bromberg Hector Peinado David Lyden;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:441

文摘信息 获取全文 问图书馆员

4    
Gasdermin D is an executor of pyroptosis and required for interleukin-1β secretion 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:25  Issue:12  Page:1285-1298  

He Wan-Ting;   Wan Haoqiang;   Hu Lichen;   Chen Pengda;   Wang Xin;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus]         被引频次:262

文摘信息 获取全文 问图书馆员

5    
Efficient genome editing in plants using a CRISPR/Cas system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:10  Page:1229-1232  

Zhengyan Feng Botao Zhang Wona Ding Xiaodong Liu Dong-Lei Yang Pengliang Wei Fengqiu Cao Shihua Zhu Feng Zhang Yanfei Mao Jian-Kang Zhu;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:345

文摘信息 获取全文 问图书馆员

6    
Mammalian WTAP is a regulatory subunit of the RNA N6-methyladenosine methyltransferase 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:2  Page:177-189  

Xiao-Li Ping Bao-Fa Sun Lu Wang Wen Xiao Xin Yang Wen-Jia Wang Samir Adhikari Yue Shi Ying Lv Yu-Sheng Chen Xu Zhao Ang Li Ying Yang Ujwal Dahal Xiao-Min Lou Xi Liu Jun Huang Wei-Ping Yuan Xiao-Fan Zhu Tao Cheng Yong-Liang Zhao Xinquan Wang Jannie M Rendtlew Danielsen Feng Liu Yun-Gui Yang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:349

文摘信息 获取全文 问图书馆员

7    
Genome editing with RNA-guided Cas9 nuclease in Zebrafish embryos 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:4  Page:465-472  

Nannan Chang Changhong Sun Lu Gao Dan Zhu Xiufei Xu Xiaojun Zhu Jing-Wei Xiong Jianzhong Jeff Xi;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:414

文摘信息 获取全文 问图书馆员

8    
Multiplexed activation of endogenous genes by CRISPR-on, an RNA-guided transcriptional activator system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:10  Page:1163-1171  

Albert W Cheng Haoyi Wang Hui Yang Linyu Shi Yarden Katz Thorold W Theunissen Sudharshan Rangarajan Chikdu S Shivalila Daniel B Dadon Rudolf Jaenisch;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:332

文摘信息 获取全文 问图书馆员

9    
Targeted mutagenesis in rice using CRISPR-Cas system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:10  Page:1233-1236  

Jin Miao Dongshu Guo Jinzhe Zhang Qingpei Huang Genji Qin Xin Zhang Jianmin Wan Hongya Gu Li-Jia Qu;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:295

文摘信息 获取全文 问图书馆员

10    
Human colorectal cancer-specific CCAT1-L lncRNA regulates long-range chromatin interactions at the MYC locus 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:5  Page:513-531  

Xiang Jian-Feng;   Yin Qing-Fei;   Chen Tian;   Zhang Yang;   Zhang Xiao-Ou;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:256

文摘信息 获取全文 问图书馆员

11    
FTO-dependent demethylation of N6-methyladenosine regulates mRNA splicing and is required for adipogenesis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:12  Page:1403-1419  

Xu Zhao Ying Yang Bao-Fa Sun Yue Shi Xin Yang Wen Xiao Ya-Juan Hao Xiao-Li Ping Yu-Sheng Chen Wen-Jia Wang Kang-Xuan Jin Xing Wang Chun-Min Huang Yu Fu Xiao-Meng Ge Shu-Hui Song Hyun Seok Jeong Hiroyuki Yanagisawa Yamei Niu Gui-Fang Jia Wei Wu Wei-Min Tong Akimitsu Okamoto Chuan He Jannie M Rendtlew Danielsen Xiu-Jie Wang Yun-Gui Yang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:221

文摘信息 获取全文 问图书馆员

12    
YTHDF3 facilitates translation and decay of N 6-methyladenosine-modified RNA 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:3  Page:315-328  

Shi Hailing;   Wang Xiao;   Lu Zhike;   Zhao Boxuan S;   Ma Honghui;   ...

被引频次:138

文摘信息 问图书馆员

13    
Translocation of mixed lineage kinase domain-like protein to plasma membrane leads to necrotic cell death 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:105-121  

Xin Chen Wenjuan Li Junming Ren Deli Huang Wan-ting He Yunlong Song Chao Yang Wanyun Li Xinru Zheng PengdaChen Jiahuai Han;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:280

文摘信息 获取全文 问图书馆员

14    
Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian LDLRAP1: Evidence of cross-kingdom regulation by microRNA 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:22  Issue:1  Page:107-126  

Zhang Lin;   Hou Dongxia;   Chen Xi;   Li Donghai;   Zhu Lingyun;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:397

文摘信息 获取全文 问图书馆员

15    
Vertical transmission of Zika virus targeting the radial glial cells affects cortex development of offspring mice 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:6  Page:645-654  

Kong-Yan Wu Guo-Long Zuo Xiao-Feng Li Qing Ye Yong-Qiang Deng Xing-Yao Huang Wu-Chun Cao Cheng-Feng Qin Zhen-Ge Luo;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:149

文摘信息 获取全文 问图书馆员

16    
Generation of gene-modified mice via Cas9/RNA-mediated gene targeting 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:5  Page:720-723  

Shen Bin;   Zhang Jun;   Wu Hongya;   Wang Jianying;   Ma Ke;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:277

获取全文 问图书馆员

17    
Characterization of microRNAs in serum: a novel class of biomarkers for diagnosis of cancer and other diseases 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:18  Issue:10  Page:997-1006  

Xi Chen Yi Ba Lijia Ma Xing Cai Yuan Yin Kehui Wang Jig ang Guo Yujing Zhang Jiangning Chen Xing Guo Qibin Li Xiaoying Li Wenjing Wang Yan Zhang Jin Wang Xueyuan Jiang Yang Xiang Chen Xu Pingping Zheng Juanbin Zhang Ruiqiang Li Hongjie Zhang Xiaobin Shang Ting Gong Guang Ning Jun Wang Ke Zen Junfeng Zhang Chen-Yu Zhang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:2638

文摘信息 获取全文 问图书馆员

18    
One-step generation of knockout pigs by zygote injection of CRISPR/Cas system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:3  Page:372-375  

Tang Hai Fei Teng Runfa Guo Wei Li Qi Zhou;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:228

文摘信息 获取全文 问图书馆员

19    
Intragenic DNA methylation modulates alternative splicing by recruiting MeCP2 to promote exon recognition 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:11  Page:1256-1269  

Alika K Maunake Iouri Chepelev Kairong Cui Keji Zhao;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:246

文摘信息 获取全文 问图书馆员

20    
Single-cell triple omics sequencing reveals genetic, epigenetic, and transcriptomic heterogeneity in hepatocellular carcinomas 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:3  Page:304-319  

Yu Hou Huahu Guo then Cao Xianlong Li Boqiang Hu Ping Zhu Xinglong Wu Lu Wen FuchouTang Yanyi Huang Jirun Peng;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:133

文摘信息 获取全文 问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×