National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
Cell Research(373)
ISSN: 1001-0602
1    
Regulatory T cells in cancer immunotherapy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:109-118  

Atsushi Tanaka Shimon Sakaguchi;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:224

文摘信息 获取全文 问图书馆员

2    
Ubiquitin modifications 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:4  Page:399-422  

Kirby N Swatek David Komander;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:242

文摘信息 获取全文 问图书馆员

3    
Vertical transmission of Zika virus targeting the radial glial cells affects cortex development of offspring mice 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:6  Page:645-654  

Kong-Yan Wu Guo-Long Zuo Xiao-Feng Li Qing Ye Yong-Qiang Deng Xing-Yao Huang Wu-Chun Cao Cheng-Feng Qin Zhen-Ge Luo;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:153

文摘信息 获取全文 问图书馆员

4    
Single-cell triple omics sequencing reveals genetic, epigenetic, and transcriptomic heterogeneity in hepatocellular carcinomas 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:3  Page:304-319  

Yu Hou Huahu Guo then Cao Xianlong Li Boqiang Hu Ping Zhu Xinglong Wu Lu Wen FuchouTang Yanyi Huang Jirun Peng;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:138

文摘信息 获取全文 问图书馆员

5    
Ferroptosis is an autophagic cell death process 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:9  Page:1021-1032  

Minghui Gao Prashant Monian Qiuhui Pan Wei Zhang Jenny Xiang Xuejun Jiang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:114

文摘信息 获取全文 问图书馆员

6    
Drugging the undruggables: exploring the ubiquitin system for drug development 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:4  Page:484-498  

Xiaodong Huang Vishva M Dixit;  

来源数据库:[MEDLINE, Scopus, SciTech Premium Collection]        

文摘信息 获取全文 问图书馆员

7    
Pyroptosis is driven by non-selective gasdermin-D pore and its morphology is different from MLKL channel-mediated necroptosis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:9  Page:1007-1020  

Xin Chen Wan-ting He Lichen Hu Jingxian Li Yuan Fang Xin Wang Xiaozheng Xu Zhuo Wang Kai Huang Jiahuai Han;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:92

文摘信息 获取全文 问图书馆员

8    
Driving gene-engineered T cell immunotherapy of cancer 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:38-58  

Laura A Johnson Carl H June;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:90

文摘信息 获取全文 问图书馆员

9    
Somatosensory neuron types identified by high-coverage single-cell RNA-sequencing and functional heterogeneity 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:1  Page:83-102  

Chang-Lin Li Kai-Cheng Li Dan Wu Yan Chen Hao Luo Jing-Rong Zhao Sa-Shuang Wang Ming-Ming Sun Ying-Jin Lu Yan-Qing Zhong Xu-Ye Hu Rui Hou Bei-Bei Zhou Lan Bao Hua-Sheng Xiao Xu Zhang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:89

文摘信息 获取全文 问图书馆员

10    
Dendritic cell-based immunotherapy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:74-95  

Rachel L Sabado Sreekumar Balan Nina Bhardwaj;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:72

文摘信息 获取全文 问图书馆员

11    
Out of southern East Asia: the natural history of domestic dogs across the world 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:1  Page:21-33  

Guo-Dong Wang Weiwei Zhai He-Chuan Yang Lu Wang LioZhong Yan-Hu Liu Ruo-Xi Fan Ting-Ting Yin Chun-Ling Zhu Andrei D Poyarkov David M Irwin Marjo K Hytonen Hannes Lohi Chung-I Wu Peter Savolainen Ya-Ping Zhang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:88

文摘信息 获取全文 问图书馆员

12    
E2 enzymes: more than just middle men 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:4  Page:423-440  

Mikaela D Stewart Tobias Rltterhoff Rachel E Klevit Peter S Brzovic;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:80

文摘信息 获取全文 问图书馆员

13    
SIRT6 safeguards human mesenchymal stem cells from oxidative stress by coactivating NRF2 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:2  Page:190-205  

Huize Pan Di Guan Xiaomeng Liu Jingyi Li Lixia Wang Jun Wu Junzhi Zhou Weizhou Zhang Ruotong Ren Weiqi Zhang Ying Li Jiping Yang Ying Hao Tingting Yuan Guohong Yuan Hu Wang Zhenyu Ju Zhiyong Mao Jian Li Jing Qu FuchouTang Guang-Hui Liu;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:84

文摘信息 获取全文 问图书馆员

14    
Innate immune signaling and regulation in cancer immunotherapy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:96-108  

Leticia Corrales Vyara Matson Blake Flood Stefani Spranger Thomas F Gajewski;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:69

文摘信息 获取全文 问图书馆员

15    
Cross-kingdom inhibition of breast cancer growth by plant miR159 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:2  Page:217-228  

Andrew R Chin Miranda Y Fong George Somlo Jun Wu Piotr Swiderski Xiwei Wu Shizhen Emily Wang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:76

文摘信息 获取全文 问图书馆员

16    
Ubiquitin signaling in immune responses 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:4  Page:457-483  

Hongbo Hu Shao-Cong Sun;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:68

文摘信息 获取全文 问图书馆员

17    
Multiple amino acid sensing inputs to mTORC1 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:1  Page:7-20  

itsugu Shimobayashi Michael N Hall;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:73

文摘信息 获取全文 问图书馆员

18    
Immune targets and neoantigens for cancer immunotherapy and precision medicine 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:11-37  

Rong-Fu Wang Helen Y Wang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:58

文摘信息 获取全文 问图书馆员

19    
The life cycle of the 26S proteasome: from birth, through regulation and function, and onto its death 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:8  Page:869-885  

Ido Livneh Victoria Cohen-Kaplan Chen Cohen-Rosenzweig Noa Avni Aaron Ciechanover;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:61

文摘信息 获取全文 问图书馆员

20    
Type v CRISPR-Cas Cpf1 endonuclease employs a unique mechanism for crRNA-mediated target DNA recognition 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:8  Page:901-913  

Gao Pu;   Yang Hui;   Rajashankar Kanagalaghatta R;   Huang Zhiwei;   Patel Dinshaw J;  

被引频次:57

文摘信息 问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×