National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
Cell Research(5,000)
ISSN: 1001-0602
21    
FTO-dependent demethylation of N6-methyladenosine regulates mRNA splicing and is required for adipogenesis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:12  Page:1403-1419  

Xu Zhao Ying Yang Bao-Fa Sun Yue Shi Xin Yang Wen Xiao Ya-Juan Hao Xiao-Li Ping Yu-Sheng Chen Wen-Jia Wang Kang-Xuan Jin Xing Wang Chun-Min Huang Yu Fu Xiao-Meng Ge Shu-Hui Song Hyun Seok Jeong Hiroyuki Yanagisawa Yamei Niu Gui-Fang Jia Wei Wu Wei-Min Tong Akimitsu Okamoto Chuan He Jannie M Rendtlew Danielsen Xiu-Jie Wang Yun-Gui Yang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:235

文摘信息 获取全文 问图书馆员

22    
Translocation of mixed lineage kinase domain-like protein to plasma membrane leads to necrotic cell death 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:105-121  

Xin Chen Wenjuan Li Junming Ren Deli Huang Wan-ting He Yunlong Song Chao Yang Wanyun Li Xinru Zheng PengdaChen Jiahuai Han;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:286

文摘信息 获取全文 问图书馆员

23    
Human colorectal cancer-specific CCAT1-L lncRNA regulates long-range chromatin interactions at the MYC locus 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:5  Page:513-531  

Xiang Jian-Feng;   Yin Qing-Fei;   Chen Tian;   Zhang Yang;   Zhang Xiao-Ou;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:263

文摘信息 获取全文 问图书馆员

24    
Vertical transmission of Zika virus targeting the radial glial cells affects cortex development of offspring mice 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:6  Page:645-654  

Kong-Yan Wu Guo-Long Zuo Xiao-Feng Li Qing Ye Yong-Qiang Deng Xing-Yao Huang Wu-Chun Cao Cheng-Feng Qin Zhen-Ge Luo;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:153

文摘信息 获取全文 问图书馆员

25    
Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian LDLRAP1: Evidence of cross-kingdom regulation by microRNA 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:22  Issue:1  Page:107-126  

Zhang Lin;   Hou Dongxia;   Chen Xi;   Li Donghai;   Zhu Lingyun;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:407

文摘信息 获取全文 问图书馆员

26    
One-step generation of knockout pigs by zygote injection of CRISPR/Cas system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:3  Page:372-375  

Tang Hai Fei Teng Runfa Guo Wei Li Qi Zhou;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:234

文摘信息 获取全文 问图书馆员

27    
Intragenic DNA methylation modulates alternative splicing by recruiting MeCP2 to promote exon recognition 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:11  Page:1256-1269  

Alika K Maunake Iouri Chepelev Kairong Cui Keji Zhao;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:254

文摘信息 获取全文 问图书馆员

28    
Generation of gene-modified mice via Cas9/RNA-mediated gene targeting 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:5  Page:720-723  

Shen Bin;   Zhang Jun;   Wu Hongya;   Wang Jianying;   Ma Ke;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:287

获取全文 问图书馆员

29    
Characterization of microRNAs in serum: a novel class of biomarkers for diagnosis of cancer and other diseases 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:18  Issue:10  Page:997-1006  

Xi Chen Yi Ba Lijia Ma Xing Cai Yuan Yin Kehui Wang Jig ang Guo Yujing Zhang Jiangning Chen Xing Guo Qibin Li Xiaoying Li Wenjing Wang Yan Zhang Jin Wang Xueyuan Jiang Yang Xiang Chen Xu Pingping Zheng Juanbin Zhang Ruiqiang Li Hongjie Zhang Xiaobin Shang Ting Gong Guang Ning Jun Wang Ke Zen Junfeng Zhang Chen-Yu Zhang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:2662

文摘信息 获取全文 问图书馆员

30    
Single-cell triple omics sequencing reveals genetic, epigenetic, and transcriptomic heterogeneity in hepatocellular carcinomas 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:3  Page:304-319  

Yu Hou Huahu Guo then Cao Xianlong Li Boqiang Hu Ping Zhu Xinglong Wu Lu Wen FuchouTang Yanyi Huang Jirun Peng;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:138

文摘信息 获取全文 问图书馆员

31    
NF-κB and STAT3 - key players in liver inflammation and cancer 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:21  Issue:1  Page:159-168  

He Guobin;   Karin Michael;  

被引频次:499

文摘信息 问图书馆员

32    
Cytoplasmic m(6)A reader YTHDF3 promotes mRNA translation 期刊论文

CELL RESEARCH   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:3  Page:444-447  

Li A;   Chen YS;   Ping XL;   Yang X;   Xiao W;   ...

被引频次:111

问图书馆员

33    
TGF-β-induced epithelial to mesenchymal transition 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:19  Issue:2  Page:156-172  

Xu Jian;   Lamouille Samy;   Derynck Rik;  

被引频次:1198

文摘信息 问图书馆员

34    
Non-canonical NF-κB signaling pathway 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:21  Issue:1  Page:71-85  

Sun Shao-Cong;  

被引频次:445

文摘信息 问图书馆员

35    
ATP-dependent chromatin remodeling: genetics, genomics and mechanisms 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:21  Issue:3  Page:396-420  

Diana C Hargreaves Gerald R Crabtree;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:416

文摘信息 获取全文 问图书馆员

36    
Ferroptosis is an autophagic cell death process 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:9  Page:1021-1032  

Minghui Gao Prashant Monian Qiuhui Pan Wei Zhang Jenny Xiang Xuejun Jiang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:114

文摘信息 获取全文 问图书馆员

37    
Mlkl knockout mice demonstrate the indispensable role of Mlkl in necroptosis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:8  Page:994-1006  

Jianfeng Wu Zhe Huang Junming Ren Zhirong Zhang Peng He Yangxin Li Jianhui Ma Wanze Chen Yingying Zhang Xiaojuan Zhou Zhentao Yang Su-Qin Wu Lanfen Chen Jiahuai Han;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:212

文摘信息 获取全文 问图书馆员

38    
Drugging the undruggables: exploring the ubiquitin system for drug development 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:4  Page:484-498  

Xiaodong Huang Vishva M Dixit;  

来源数据库:[MEDLINE, Scopus, SciTech Premium Collection]        

文摘信息 获取全文 问图书馆员

39    
Non-Smad pathways in TGF-β signaling 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:19  Issue:1  Page:128-139  

Zhang Ying E;  

被引频次:898

文摘信息 问图书馆员

40    
Complement and its role in innate and adaptive immune responses 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:20  Issue:1  Page:34-50  

Jason R Dunkelberger Wen-Chao Song;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:495

文摘信息 获取全文 问图书馆员

作者信息:×